Občianská riadková inzercia cez SMS správu

Ako si podať riadkový inzerát? 

Chcete predať/kúpiť dom/byt, auto, veci pre domácnosť? Podajte si občianský riadkový inzerát cez SMS správu v ľubovoľných naších novinách a využite jednu z najstarších a najčítanejších foriem reklamy. Ako na to?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:

RPmedzeraSkratkaTitulumedzeraČísloRubrikymedzeraTextinzeratu

Príklad ako si podať inzerát s textom: Predám kočík, 0987 654 321 do novín Bratislavsko západ, ktorý bude uverejnený v rubrike Deťom
RP BZ 12 Predám kočík, 0987 654 321

Po odoslaní SMS vám bude doručená spätná SMS správa, ktorá potvrdí prijatie inzerátu spolu s cenou za inzerát, ktorú vám vyučtuje váš mobilný operátor.

Cenník riadkovej inzercie:

Cena SMS je 0,60 € s DPH za každých začaých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 

Tip 1: Ako uverejniť inzerát na viac opakovaní (týždňov)

Ak chcete inzerát na viac uverejnení, pošlite rovnakú SMS toľkokrát, koľko uverejnení si želáte inzerovať, napríklad 3 uverejnenia = 3 x poslaná SMS.

Tip 2: Ako uverejniť inzerát vo viacerých tituloch (novinách)

Ak chcete inzerát uverejniť v novinách podľa vášho želania, vyberte si skratku želaných novín z nášho zoznamu skratiek novín, ktorý je uvedený nižšie. Príklad: Skratka pre uverejnenie inzerátu v novinách Lučenecko je LC, skratka pre noviny Žilinsko je ZA, atď.

Zoznam rubrík a skratiek titulov

Vyberte zo zoznamu číslo rubriky v ktorej má byť inzerát uverejnený

 

ČísloRubriky

Názov rubriky

1

auto-moto/predaj

2

auto-moto/iné

3

byty/predaj

4

byty/prenájom

5

domy/predaj

6

pozemky/predaj

7

reality/iné

8

stavba

9

domácnosť

10

záhrada a zverinec

11

hobby a šport

12

deťom

13

rôzne/predaj

14

rôzne/iné

15

hľadám prácu

16

zoznamkazoznamka

Vyberte zo zoznamu skratku titulu v ktorom chcete, aby bol inzerát uverejnený 

 

Tituly Západného Slovenska

Skratka

Názov titulu

BV

Bratislavsko - východ

BZ

Bratislavsko - západ

DS

Dunajskostredsko

GA

Galantsko - Šaliansko

HC

Hlohovecko-Sereďsko

KM

Komárňansko

LV

Levicko

MA

Malacko

NR

Nitriansko

NZ

Novozámocko

PK

Pezinsko

PN

Piešťansko - Novomestsko - Myjavsko

SC

Senecko

SE

Senicko - Skalicko

TO

Topoľčiansko - Partizánsko - Bánovecko

TN

Trenčiansko - Dubnicko - Ilavsko

TT

Trnavsko

ZM

Zlatomoravsko

Tituly Stredného Slovenska

Skratka

Názov titulu

BB

Banskobystricko - Brezniansko

KY

Kysucko - Čadčiansko - Kysúckonovomestsko

LI

LiptovskoMikulášsko - Ružombersko

LC

Lučenecko - Veľkokrtíšsko - Poltársko

MT

Martinsko - Turčiansko

OR

Oravsko - Dolnokubínsko - Námestovsko

PB

Považskobystricko - Púchovsko

PD

Prievidzsko

ZV

Zvolensko - Detviansko - Krupinsko

ZH

Žiarsko - Žarnovicko - Banskoštiavnicko

ZA

Žilinsko - Bytčiansko

Tituly Východného Slovenska

Skratka

Názov titulu

BJ

Bardejovsko - Svidnícko - Stropkovsko

GE

Gemersko - RimavskoSobotsko - Revúcko - Rožnavsko

HU

Humensko - Vranovsko - Sninsko - Medzilaborecko

KE

Košicko

KS

Košicko - okolie

SL

Ľubovniansko

MI

Michalovsko - Trebišovsko - Sobranecko

PP

Popradsko - Kežmarsko

PO

Prešovsko - Sabinovsko

SN

Spišsko - Levočsko - Gelnicko

 

Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o.